علم چندانکه بیشتر خوانی

                                                 چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود نه دانشمند

                                                 چار پایی بر او کتابی چند

 آن تهی مغز را چه علم و خبر

                                                 که بر او هیزم است یا دفتر

 

?این هادی یکشنبه ۵ آبان۱۳۸۷ 21:50 @